Algemene voorwaarden fietsverhuur Tandemverhuur Apeldoorn

Artikel 1 Huursom
De huursom wordt bepaald aan de hand van de bij het aangaan van de huurovereenkomst bij de verhuurder geldende tarieven, zoals deze in diens bedrijfsruimte vermeld zijn of ter inzage liggen.

Artikel 2 Betaling
a. De huursom alsmede alle andere terzake van de huurovereenkomst verschuldigde bedragen zoals in de (af-)rekening opgenomen dienen aan verhuurders adres contact te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
b. Indien betalingen niet contact plaatsvinden is de verhuurder gerechtigd de verschuldigde betalingen te verhogen met een rente van 1% per maand, welke verhoging wordt beschouwd als voorwaarde waaronder de huurder uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee overigens de verplichting van de huurder tot contante betaling komt te vervallen. Deze verhoging gaat 1 maand na factuurdatum in terwijl de verhuurder daarnaast gerechtigd is indien huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso-, gerechts- en andere inningskosten, waaronder begrepen de kosten van de raadsman en de werkelijk gemaakte te specificeren buitengerechtelijke kosten.
c. De in het contract vermelde waarborgsom strekt tot betaling van al hetgeen de huurder aan de verhuurder verschuldigd is uit hoofde van de huurovereenkomst onverminderd de verplichting van de huurder het eventueel na verrekening met de waarborgsom resterende bedrag contact te voldoen en onverminderd het recht van de verhuurder tot volledige schadevergoeding.
d. Indien de huurder door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van de Tandem(s) of fietsen draagt de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende kosten en schaden geen aansprakelijkheid.
e. In het geval in het vorige lid bedoeld blijft de huurder verplicht de volledige huursom en eventuele andere in de (af-)rekening vermelde bedragen te voldoen, tenzij hij met betrekking tot de huursom aantoont, dat het niet kunnen gebruiken van de Tandem(s) of fietsen een gevolg was van een defect dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huurperiode.

Artikel 3 Huurperiode
a. De huurperiode is de periode gelegen tussen de tijdstippen van aanvang en van inlevering zoals in deze voorwaarden vermeld.
b. De huurperiode loopt van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur – 18.00 uur en de huurperiode op zaterdag loopt van 8.30 uur – 17.00 uur. Of anders overeengekomen op formulier
c. Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van de verhuurder en wel tegen de (verlengings-)tarieven als bedoeld in artikel 1.
d. Tussentijdse inlevering van de Tandem(s) of fietsen doet de huurovereenkomst eindigen zonder dat recht op vermindering van de in deze overeenkomst vermelde of wegens verlenging vermeerderde huursom bestaat.
e. De Tandem(s) of fietsen moet(en) bij het adres van de verhuurder worden ingeleverd, uiterlijk op het in deze voorwaarden vermelde tijdstip van inlevering.
f. Indien de oorspronkelijke of verlengde huurperiode met meer dan 15 minuten wordt overschreden doordat de Tandem(s) of fietsen niet op tijd op het adres van de verhuurder is (zijn) ingeleverd, loopt de huur door tot het tijdstip dat de Tandem(s) of fietsen wordt (worden) ingeleverd of door de verhuurder is (zijn) ontvangen, tegen de tarieven als bedoeld in artikel 1, vermeerderd met een boete van €11,34 voor elke dag dat de Tandem(s) of fietsen te laat wordt (worden) ingeleverd of ontvangen is (zijn) en onverminderd het recht op vergoeding van eventuele door de verhuurder te lijden kosten en schaden.
g. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid heeft de verhuurder in dat geval het recht om de huurovereenkomst ontbonden te verklaren zonder rechterlijke tussenkomst en de teruggave van de Tandem(s) of fietsen onverwijld te vorderen of deze bevoegdheid heeft de verhuurder ook indien de huurder enige voorwaarden van de huurovereenkomst niet naleeft.

Artikel 4 Gebruik
a. De Tandem(s) of fietsen mag (mogen) slechts gebruikt worden overeenkomstig hun normale bestemming en door de in deze huurovereenkomst genoemde berijder(s). De Tandem(s) of fietsen moet(en) bij verhuurders adres schoon worden ingeleverd in de staat waarin de Tandem(s) of fietsen werd(en) ontvangen.
b. De huurder dient als een goed huisvader voor de Tandem(s) of fietsen te zorgen. Zo dient huurder alle voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal.
c. De Tandem(s) of fietsen mag (mogen) in elk geval niet gebruikt worden in de duinen en op het strand, indien geen gebruik gemaakt kan worden van verharde paden en/of wegen.

Artikel 5 Schade, verlies en diefstal
De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan of verlies of diefstal van de gehuurde Tandem(s) of fietsen of onderdelen daarvan, alsmede van fietssleutels en ketting(en)/sloten, tegen bedragen welke door de verhuurder naar normale normen zijn vastgesteld. De Tandem(s) of fietsen is (zijn) niet verzekerd tegen aansprakelijkheid- of cascoschade.

Artikel 6 Kosten tijdens huurperiode
Alle lasten en belastingen terzake van de Tandem(s) of fietsen is (zijn) voor rekening van de huurder. Evenzo zijn voor zijn rekening alle kosten aan het gebruik daarvan verbonden, zoals stalling, onderhoud en reparaties.

Artikel 7 Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de huurder die worden vermeld op deze overeenkomst worden door de verhuurder verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan de verhuurder de overeenkomst uitvoeren en optimale service verlenen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

a. De huurder is aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt aan het verhuurde. Bij vermissing of diefstal van het gehuurde stelt Tandem Verhuur Apeldoorn de huurder aansprakelijk.
b. Te vrijwaren terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Tandem Verhuur Apeldoorn in deze voorwaarden is uitgesloten.
c. Tandem Verhuur Apeldoorn is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de tandems. Schade die wordt toegebracht aan een Tandems door een gebruiker van een Tandems, zal door de gebruiker van de betreffende Tandems worden vergoed aan Tandem Verhuur Apeldoorn.
d. Tandem Verhuur Apeldoorn is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van het gebruik van het Gehuurde Product.

Annuleringsvoorwaarden
Voor het huren van groepen fietsen geldt een aanbetaling van 30% van het totale bedrag. (fietshuur en eventuele transportkosten of totale arrangementskosten)

Voor het annuleren of wijzigen van een reservering hanteren wij de volgende condities:
– Bij annuleren tot 6 weken voor de gereserveerde datum berekenen wij geen kosten.
– Bij annuleren tussen de 6 weken en 8 dagen voor de gereserveerde datum bent u 30% van het gereserveerde bedrag verschuldigd (= de aanbetaling) In deze periode kunt u dus maximaal 70% van het oorspronkelijke aantal kosteloos annuleren.
– Bij annuleren tussen de 7 dagen en 1 dag voor de gereserveerde datum bent u 70% van het laatst gereserveerde bedrag verschuldigd. In deze periode kunt u dus maximaal 30% van het aantal kosteloos annuleren.
– Indien u de fietsen op de gereserveerde datum annuleert of niet afhaalt op het afgesproken tijdstip, zijn wij genoodzaakt het gehele bedrag in rekening te brengen.

Betaling
De verschuldigde huur minus de aanbetaling dient contant of door middel van pinnen te worden afgerekend bij het afhalen van de fietsen, cq. bij het bezorgen van de fietsen. Bij bedrijven bestaat de mogelijkheid de betaling middels factuur te doen. De betalingstermijn is strikt binnen 8 dagen.

Contact opnemen

+31 (0)6-53967236

Beeklustweg 6 7335JD Apeldoorn